INDIVIDUELLE LÆREPLANER - MANUAL

For grunnskolen - For videregående skole

Gunvor Bollingmo og Inge Jørgensen

 1. INDIVIDUELL LÆREPLANMODELL - ILP
 2. BEHOVET FOR INDIVIDUALISERING

 

  1. FRA NASJONAL LÆREPLAN TIL INDVIDUELL LÆREPLAN
  2. HVORFOR INDIVIDUELLE LÆREPLANER ?
  3. ORGANISERING AV LÆREPLANARBEIDET
  4. GJENNOMFØRING AV LÆREPLANARBEIDET
 1. VELFERD OG NORMALISERING SOM BAKGRUNN FOR MÅLVALG
  1.  

  2. LEVEKÅR OG LIVSKVALITET
  3. INTEGRERING OG NORMALISERING
  4. KOMPETANSEHEVING
  5. SOSIALE FERDIGHETER
  6. SELVHJELPSFERDIGHETER
 2. OPPLYSNINGER OM ELEVEN
  1.  

  2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
  3. KARTLEGGING AV ELEVENS NETTVERK
  4. KARTLEGGING AV MOTIVASJONSBETINGELSENE
 3. MÅLVALG
  1.  

  2. LANGSIKTIGE MÅL
  3. HOVEDMÅL
  4. SPESIFIKKE MÅL
  5. DE "RIKTIGE" MÅLVALGENE
 4. KARTLEGGING OG VURDERING
  1.  

  2. OM Å BENYTTE TID, HJELP OG AVSTAND SOM MÅLEENHETER I KARTLEGGING OG VURDERING
  3. DELMÅL/HANDLINGSKJEDER
  4. ATFERD SOM ER TIL HINDER FOR Å NÅ OPPLÆRINGSMÅLET
 5. OPPLÆRINGSPLANEN
 6. RESSURSPLAN OG HALVÅRSRAPPORT FOR SPESIALUNDER-VISNING - BYRÅKRATENES BEHOV
  1.  

  2. FRAMDIFTSPLAN OG RESSURSPLAN
  3. HALVÅRSRAPPORT FOR SPESIALUNDERVISNING
 7. LITTERATURLISTE

.

1 INDIVIDUELL LÆREPLANMODELL - ILP

Erfaringer med elever som ikke klarer å følge de ordinære fagplanene og den tradisjonelle undervisningen, er en av årsakene til dette forslaget til modell for ILP. To andre, og vesentlige grunner, er ønsket om å gi lærere et redskap som er så konkret at det kan lette undervisningen og samtidig ha en form som gjør det mulig å utvikle ny spesialpedagogisk kunnskap.

ILP henvender seg både til de elever som trenger helt spesielle målsettinger og tiltak og til de som har som mål å ta eksamen etter ordinær læreplan, men som trenger spesiell differensiering og spesielle tiltak for å lykkes i dette.

De siste to årene har behovet for utarbeidelse av retningslinjer og veiledninger for individuelt læreplanarbeid gitt seg utslag i både lærebøker og offentlige innspill. Disse forslagene beveger seg på et forholdsvis generelt nivå som ikke uten videre er lette å omsette i praksis. ILP har derfor som overordnet mål å fremstå som et konkret redskap for pedagogisk handling som tar utgangspunkt i hva eleven skal gjøre etter endt skolegang (eller om 3-5 år), og avleder disse langsiktige målene til spesifikke opplæringsmål formulert i atferdstermer.

En kort og skjematisk presentasjon av ILP-modellen innlednings-vis, kan være nyttig fordi det i den videre teksten stadig vil bli referert til nivåer i modellen. Se flytskjema på side 3.

Målsettingen med modellen er å fremskaffe en plan som :

 1. kommer ned på et konkret handlingsnivå
 2. i målvalget fanger opp de overordnede ideer om normalisering, integrering og livskvalitet
 3. har innebygget en nær sammenheng mellom plan (opplærings-målene) og undervisning, slik at dette blir to sider av samme sak. Dvs. at opplæringsmål, kartlegging, undervis-ning, vurdering og justering fremstår som en sirkulær prosess

Nærmere beskrivelse av de ulike nivåene i læreplanprosessen presenteres i kap. 4, 5, 6 og 7, men en kort presentasjon er nødvendig innledningsvis:

Alle skjemaene finnes bak i heftet. De kan kopieres fritt av eieren av heftet, slik at en kan lage individuelle planer for alle elevene sine.

Ikke alle skjemaene inngår i elevens individuelle læreplan. Vi skiller mellom de skjemaene som utgjør læreplanen og de skjemaene som er hjelpemidler for henholdsvis lærere, administrasjon og skolestyre. På denne måten kan skjemaene deles i tre grupper:

 1. Individuell læreplan - Fag- og timefordeling Skjema 1, Langsiktige mål Skjema 2, Tverretatlig samarbeid Skjema 3, Hovedmål Skjema 4, Spesifikke mål
 2. Lærerens hjelpemidler - Bakgrunnsopplysninger, sjekklister i kapittel 4 Skjema 5, Kartlegging og vurdering Skjema 6, Opplæringsplanen Skjema 7, Delmål/Oppgaveanalyse Skjema 8, Atferd som står i veien for læring
 3. Til rektor og skolestyre- Skjema for framdriftsplan - Skjema for ressursplan - Skjema for halvårsrapport som er følgende: ILP (skjema 1, 2, 3 og 4, samt fag- og timefordeling) Skjema 6; Opplæringsplan. Noen få, 2-4, eksempler på vellykkede opplæringstiltak for NN legges ved halvårsrapporten.

Dette var første kapittel. Er du interessert i mer kan du kontakte oss her:

Gunvor Bollingmo - Aalsgt.11, 3922 Porsgrunn - Tlf35569091 - 918 44 073E-post: Gunvor.Bollingmo@skien.kommune.no

Inge Jørgensen - Sverdrupsgt.24, 3922 Porsgrunn -Tel. 35551691 - 90787078 - E-post: inge@inge.no.
Kommer du til denne sida uten at det er noe over eller til venstre, trykk her

coach factory outlet beats by dre cheap black infrared 6s coach outlet online beats by dre cheap Lebron 11 lebron 12 michael kors outlet jordan 11 legend blue michael kors outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet michael kors outlet black infrared 6s michael kors outlet jordan 11 legend blue beats by dre cheap jordan 6 black infrared lebron 12 jordan 13 barons jordan 11 legend blue Legend Blue 11s jordan retro 6 black infrared 6s michael kors black friday jordan 11 legend blue black infrared 6s coach black friday uggs black friday north face black friday legend blue 11s jordan 11 legend blue beats by dre black friday north face black friday