Jeg har hatt et vikariat p?Høgskolen i Telemark som lektor p?sosialfag (barnevernpedagog og vernepleierutdanningene). Alle forelesninger ligger p?p? http://inge.no/hit

Faglige artikler og innspill - Publikasjonsliste

Lenker finner du nedenfor her:

Diagnoser - Gjennomgang med SLT 28.05.08

ADHD/Hyperkinesi - kursdag i regi av Pedagogisk Senter I Skien 19.09.07

Autisme og Asperger - kursdag i regi av Pedagogisk Senter i Skien 19.09.07

IOP og halvårsrapport - kursdager i regi av Telemark Fylkeskommune høsten 2007

Down Syndrom. Elever med Down syndrom lærer mer mht. lesing og skriving, får et bedre ekspressivt språk og har mindre atferdsvansker når de får sin opplæring i vanlige klasser enn i spesialklasser eller -skoler. Det har Sue Buckley og hennes medarbeidere ved Down Syndrom Educational Trust dokumentert. Se http://www.downsed.org/en/gb/default.aspx . Se ogs? http://www.1800wheelchair.com/news/post/down-syndrome-resources-online.aspx

 Etter en studietur til England har jeg skrevet en artikkel om emnet som er publisert i www.spesialpedagogikk.no nr.5-2003. Se ogs?publikasjonslista.

Down Syndrom. Elever med Down syndrom lærer mer mht. lesing og skriving, får et bedre ekspressivt språk og har mindre atferdsvansker når de får sin opplæring i vanlige klasser enn i spesialklasser eller -skoler. Det har Sue Buckley og hennes medarbeidere ved Down Syndrom Educational Trust dokumentert. Se www.downsed.org. Etter en studietur til England har jeg skrevet en artikkel om emnet som er publisert i www.spesialpedagogikk.no nr.5-2003.

To nyere artikler er skrevet. Den ene om begreper og hvordan de endres og forstås. Tittelen er "Jeg vil ikke bo i en sånn bolig." Den andre handler om ?sette seg inn i den hjelpsøkendes situasjon og forst?dennes prosjekt. Tittelen er "Om verdighet. Møter med det offentlige." Begge finnes p?publikasjonslista.

Tverrfaglig og tverretatlig rehabilitering og habilitering. Det er gjennomført tre kurs (6-7 dager) med til sammen 110 deltakere. Kursene ble arrangert av høgskolen i Telemark. Jeg har deltatt som en av fire kursledere (pluss en fra høgskolen og to brukerrepresentanter). Mellom 2-dagerssamlingene var det hjemmeoppgaver. N?i forbindelse med forskriftene for Rehabilitering og Habilitering og for utarbeiding av Individuelle Planer, er det aktuelt ? gjennomføre både kurs og temadager om dette. Ta kontakt om det er interessant med en kurslærer eller innleder med noe annen erfaring enn de typiske helsefaglige. Se infohefte om kurset her. Og se lenkesider om rehabilitering og habilitering her 
Fagartikkel i Spesialpedagogikk nr.4-1999:
Sakkyndig vurdering. Kvalitet i prosess og produkt.
Kurstilbud til PP-tjenesten om samme tema. Ta kontakt.
En kursdag gjennomført med PP-tjenesten i Sogn og Fjordane juni 2000 og for
110 skolesjefer, rektorer og barnehagestyrere  i Sogn og Fjordane i oktober 2000. Tema var den nye opplæringslovens kapittel 5. Bakgrunnen for forespørselen var artikkelen i Anime Cosplay Costumes Spesialpedagogikk og kursdagen for PP-tjenesten.

PP-tjenesten i historisk perspektiv - artikkel i Skolepsykologi nr.6-2001

Mal for sakkyndig vurdering i PPT - Ny mal og stikkordliste 25.06.99 hvor en legger vekt på å synliggjøre både det faglige og det juridiske grunnlaget for vurdering i overskriftene i malen

ILP - Manual for grunnskole og videregående opplæring - informasjon

ILP og didaktikk. Artikkel fra Spesialpedagogikk 10/94

Forvaltning. Har vi råd til tre forvaltningsnivåer hvor oppgavene overlapper hverandre og som konkurrerer om de samme fagpersonene ? Artikkel fra Spesialpedagogikk 9/95

Artikler og leserinnlegg - meninger om mangt

Det pågår stadig debatter om de statlige kompetansesentrene. Selv har jeg skrevet et leserinnlegg i Spesialpedagogikk nr.7-2002 Sammen med et par kolleger Se leserinnlegget her.
Psykiatriproposisjonen Henstilling til medlemmene i helse- og sosialkomiteen om å tillegge kommunene større ansvar på bekostning av fylkeskommunen - i tråd med skoleverkets satsing på PPT framfor kompetansesentrene (April 1999)
Håp om en høykompetent og tverrfaglig tjeneste. Debattinnlegg i Spesialpedagogikk nr.5-1998 (Juni 1998)
St.meld.nr.23-1997-98 og Ot.prp.nr.46-1997-98 Meningsytring om Stortingsmeldinga om spesialundervisning/kompetansesentrene lagt fram 27.mars 1998 og om Odelstingsproposisjonen lagt fram i statsråd den 03.april 1998.

Nytt statsbudsjett - nye tap for kommunene Debattinnlegg i Spesialpedagogikk 9/97 etter at nytt statsbudsjett er lagt fram med stor satsing på psykiatrien i fylkene og liten satsing i kommunene

Solnedgang for den tverrfaglige PP-tjenesten. Ny opplæringslov har provosert fram et debattinnlegg i Spesialpedagogikk 4/97

Lønnsforhandlingene - NL har ansvar Innlegg i Norsk Skoleblad høsten 1996

Forvaltning-debatt. Innlegg i Kommunal Rapport 22.oktober 1995

Kommer du til denne sida uten at det er noe over eller til venstre, trykk her