Utkast til stikkordsliste 25.06.99

Denne malen er skrevet etter flere drøftinger på Skien PP-kontor og med fagpersoner under utdanning og i flere miljø

Artikkelen i Spesialpedagogikk nr.4-1999 gir nærmere begrunnelser for oppbyggingen. Her vil jeg kun nevne at jeg tar sikte på å synliggjøre i malen og stikkordlista det faglige grunnlaget for uttalelsen (de didaktiske komponentene fra mål og innhold til didaktiske forutsetninger mm), og det juridiske grunnlaget for uttalelsen (Opplæringslovens §5-3).

MAL start:

SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - OPPLÆRINGSLOVENS § 5-3 UTTALELSE FRA ....

PERSONALIA

BAKGRUNN FOR KONTAKT MED PP-TJENESTEN

BAKGRUNNEN FOR UTTALELSEN

LÆREVANSKER HOS ELEVEN OG ANDRE SÆRLIGE FORHOLD SOM ER VIKTIGE FOR OPPLÆRINGA OG VURDERING AV DETTE

SKOLENS TILBUD TIL ELEVEN I DAG, ELEVENS UTBYTTE AV OPPLÆRINGA OG VURDERING AV DETTE

TILRÅDING OM REALISTISKE OPPLÆRINGSMÅL OG INNHOLD

VURDERING AV OM EN KAN HJELPE PÅ DE VANSKENE ELEVEN HAR INNENFOR DET ORDINÆRE OPPLÆRINGSTILBUDET

RETTIGHETSVURDERINGER - OPPLÆRINGSLOVENS § 5.1

TILRÅDING OM HVA FOR OPPLÆRING SOM GIR ET FORSVARLIG OPPLÆRINGSTILBUD

- TILRÅDING OM LÆRINGSAKTIVITETER/METODE OG HJELPEMIDLER

- TILRÅDING - OMFANG OG ORGANISERING

- TILRÅDING OM VURDERING

TILRÅDING - ANDRE TILTAK - RETTET MOT HJEM/ELEV/KLASSE/SKOLE

MAL slutt

Stikkordliste start:

SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - OPPLÆRINGSLOVENS 5-3 UTTALELSE FRA (fyll inn: Spes.ped./sosionom/PPR/psyk.spes./rådgiver/..)

PERSONALIA

Navn og fødselsdato

Adresse

Foresatte

Skole og kl.trinn i år

BAKGRUNNEN FOR KONTAKT MED PP-TJENESTEN

Informasjonene hentes fra oppmeldingsskjema, samtaler mm.

BAKGRUNNEN FOR UTTALELSEN

Samtaler

Tester

Observasjoner

Rapporter og journaler

LÆREVANSKER HOS ELEVEN OG ANDRE SÆRLIGE FORHOLD SOM ER VIKTIGE FOR OPPLÆRINGA OG VURDERING AV DETTE

Relatér fungeringen til PSU-kap.5 og antall år etter aldersgruppa i faglig utvikling eller avvik mht. sosial fungering - jf. Statens utdanningsdirektør i Oslo/Akershus 1991

Medisinske diagnoser

- Redegjørelser fra andres undersøkelser og vurderinger. Vi kan sitere, vi kan vise til, eller vi kan oppsummere.

- Redegjørelse for egne tester og observasjoner. Hvordan redegjørelse for tester skal skrives må være eget tema.

- Redegjørelse for våre vurderinger av dette vurderingsgrunnlaget.

Dette kan ev. innarbeides fortløpende i teksten.

SKOLENS TILBUD I DAG, ELEVENS UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN OG VURDERING AV DETTE

Kort oppsummering av hva skolen gir eleven for et tilbud i dag og elevens utbytte av opplæringen slik dette kommer fram av skolens pedagogiske vurdering, timeplan, IOP og halvårsrapport, og i våre egne undersøkelser - jf. kjøreregler for sakkyndig vurdering.

TILRÅDING OM REALISTISKE OPPLÆRINGSMÅL OG INNHOLD

Mål og innhold drøftes med elev, hjem og skole.

Målene/innholdet hentes fra læreplanverket, det gjøres utvalg med særlig relevans for eleven, eller målene/-innholdet formuleres individuelt:

· Mål/innhold fra læreplanverkets generelle del / mye om sosiale ferdigheter.

· Mål/innhold fra læreplanverkets fagplandel (Felles mål for faget, Mål for trinnet (småskoletrinnet, mellomtrinnet, ungdomstrinnet, hovedmomenter for klassen). Felles mål for faget inneholder også sosiale ferdigheter knytta til faget.

· Individuelt formulerte mål med svak relasjon til læreplanverket/klassen.

Målene må fortelle hva eleven skal kunne etter endt opplæring, anbefales skrevet i presens.

VURDERING AV OM EN KAN HJELPE PÅ DE VANSKENE ELEVEN HAR INNENFOR DET ORDINÆRE OPPLÆRINGSTILBUDET

Sammen med skole og hjem vurderer en om skolen har et tilbud eller kan endre sitt tilbud slik at eleven får den hjelpa han eller hun trenger for å oppnå en tilfredsstillende læring, utvikling trivsel og de målsettingene som er realistiske for eleven.

RETTIGHETSVURDERINGER - OPPLÆRINGSLOVENS § 5.1

Enten: Eleven vurderes til å ha behov for spesialundervisning.

Eller: Eleven vurderes til ikke å ha behov for spesialundervisning, men vurderes til å kunne få hjelp til sine vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet, med allmennpedagogiske styrkingstiltak / sosialpedagogiske støttetiltak, endringer i fokus, læringsaktiviteter, metode, organisering mm.

TILRÅDING OM HVA FOR OPPLÆRING SOM GIR ET FORSVARLIG OPPLÆRINGSTILBUD