09.04.99

Til

helseministeren

Medlemmene i helse- og sosialkomiteen

ODELSTINGETS BEHANDLING AV PSYKIATRIPROPOSISJONEN VÅREN 1999

Denne våren skal det behandles ny lov om psykiatriske tjenester. Da loven og den medfølgende plassering av ansvar, økonomi og kompetanse følger gamle spor mot en totalt forfeilet satsing på forvaltningsmessige «uansvarlige» tjenester, finner jeg grunn til å gi en kommentar og vise til tidligere dokumentasjon på at all satsing på statlige og fylkeskommunale tjenester fører til en utarming av kommunene hva angår kompetente fagfolk.

La meg først vise til to artikler. Den ene er skrevet av meg selv i Spesialpedagogikk nr.9/95. Jeg spør om vi har råd til tre forvaltningsnivåer, og svarer selv nei. Jeg viser her hvordan en kommune som Skien taper konkurransen om fagfolkene, hvordan det er en bevegelse til høyere forvaltningsnivå. Den andre er skrevet av Øyvind Lyngås, og han argumenterer sterkt for en satsing på kommunale psykiatriske tjenester framfor tjenester i fylkesregi. Den tredje er synspunktene til Forum for psykologer i Skolen.

Etter flere års kamp har Stortinget vedtatt at de statlige kompetansesentrene for spesialundervisning skal bygges ned og de kommunale PP-tjenestene styrkes. Vedtaket er et skritt i riktig retning. Dessverre er satsingen på en voluminøs fylkeskommunal psykiatri en sterk konkurrent i rekruttering av de fagpersonene som kan besette de nye stillingene i PP-tjenesten. I og med at psykiatrien er en skjermet, for ikke å si vernet, virksomhet, vil PP-tjenesten tape i denne konkurransen, og Stortingets ønske om en styrket PP-tjenesten vil vanskelig kunne nås.

Dessverre har ikke de sentrale politikerne maktet å se sammenhengen mellom tiltak i psykiatri, barnehabilitering, barnevern og skoleverk. Det til tross for at Hernes i sin tid lovet det i svar på en henvendelse til meg, Sandal likedan. Og Lilletun har endatil lagt fram Stortingsmelding nr.23 om de statlige kompetansesentrene og der stresset problemstillingen om sammenhengen mellom tjenester.

Dersom psykiatriloven blir vedtatt, og satsingen på fylkeskommunale tjenester med begrenset ansvar fortsetter, mens kommunale tjenester avspises med smuler, vil effektiviteten og resultatene av psykiatrisatsingen bli forsvinnende liten. Storsatsingen må skje der det ligger et livslangt ansvar, i kommunene.

Min oppfordring er at en tar hensyn til den dokumentasjon som foreligger om ressursutnytting i skoleverket, og legger størst ansvar, kompetanse og midler til kommunene.

Jeg bidrar gjerne med synspunkter i framtida.

Vennlig hilsen

Inge Jørgensen

Rådgiver ved Skien PP-kontor

Det kom et hyggelig svar fra helseministeren. Men det førte ikke til noen endringer.

Kommer du til denne sida uten at det er noe over eller til venstre, trykk her